Korte historie van de Stichting Solidariteitsfonds R-K Gevangenispastoraat

 

Ontstaan

In de jaren zestig van de vorige eeuw constateert de toenmalige Hoofdaalmoezenier bij de Inrichtingen van Justitie dat er onder gedetineerden behoefte bestaat aan geschikte lectuur voor hen, welke niet via de reguliere gevangenisbibliotheken ter beschikking kan worden gesteld. Men moet hierbij vooral denken aan lectuur ter bevordering van het katholieke geloofsleven. Er wordt besloten een stichting op te richten om hierin te voorzien, welke als naam krijgt: Stichting Rooms-Katholiek Lectuurfonds voor gedetineerden.

De maatschappij verandert

Eind jaren tachtig wordt die naam gewijzigd in Stichting lektuur- en solidariteitsfonds Rooms-Katholiek justitiepastoraat. In 2005 ontstaat dan de huidige stichtingsnaam Stichting Solidariteitsfonds R-K Gevangenispastoraat.

De naamswijzigingen laten heel aardig zien hoe in de loop van de tijd de focus van het louter voorzien in lectuurverstrekking verplaatst wordt naar het geven van solidariteit aan gedetineerden in algemene zin, hoewel nog altijd het zwaartepunt ligt op het ter beschikking stellen van lectuur aan gedetineerden. Steeds meer is deze lectuur ook speciaal op hen gericht en soms ook (deels) door hen zelf vervaardigd. In een tijd waarin naast inhoud ook vormgeving van belang is, wordt bij uitgaven tegenwoordig bijzondere aandacht gegeven aan de grafische presentatie.

De bajes verandert

De populatie in de justitiële inrichtingen heeft zich ook sedert de oprichting van de eerste stichting drastisch veranderd, zoals ook de hele samenleving een enorme verandering heeft doorgemaakt. Waar vroeger eigenlijk alleen Nederlandse gedetineerden van alle leeftijden de gevangenissen of huizen van bewaring bevolkten, zien we nu vele nationaliteiten vertegenwoordigd met een groot aandeel jongeren.

De 'secularisatie' gaat aan de bajes voorbij

Er is een opmerkelijk verschil tussen het maatschappelijke leven en de gevangenis: het kerkbezoek is er onverminderd hoog. Niet heel verwonderlijk, want waar het leven teruggaat naar de basis gaan mensen zich andere vragen stellen. Daarom is het niet verwonderlijk dat de uitgaven van onze stichting er eveneens in vruchtbare aarde vallen. Zeker de als het ware op maat gemaakte lectuur is binnen de kortste keren 'uitverkocht'.

Voor nu en in de toekomst willen we vanuit onze katholieke achtergrond adequaat op de behoeften van gedetineerden blijven inspelen en wie weet hoe dat er dan over een jaar of vijftig uitziet!

 

Internationaal


Wereldwijd zijn katholieke pastores actief in gevangenissen. De International Commission of Catholic Prison Care probeert de justitiepastores bij te staan.


Image
Image
Image